Hlavní obsah

méně, hovor. míň

Příslovce

  1. (menší počet, míra) menosméně kvalitníde calidad inferiormnohem méněmucho menosvíce či méněmás o menos
  2. (minus) menos

Vyskytuje se v

méně: mucho menosmnohem méně

propečený: poco cocido/asado/hechomálo propečený

být: Hay poca fruta.Ovoce je málo.

málo: poca lechemálo mléka

nejméně: lo menos posibleco nejméně

peníze: Tengo poco dinero.Mám málo peněz.

vyletět: dar un ataque a algn, estar algn fuera de símálem vyletět kdo z kůže

corto: estar corto de algmít nedostatek/málo čeho

escaso: andar escaso de dineromít málo peněz, nebýt při penězích

menos: cada vez menosčím dál méně

momento: en el momento menos pensadozrovna když to člověk nejméně čeká

nada: nada menos quene méně než, nic menšího než, nikdo menší než zdůraznění

haber: Hay poca gente.Je tam málo lidí.