Hlavní obsah

světlo

Vyskytuje se v

brzdový: стоп-сигна́лbrzdové světlo

koncový: за́дний фона́рь (маши́ны)koncové světlo (automobilu)

rychlost: ско́рость зву́ка/све́таrychlost zvuku/světla

směrový: подфа́рники, указа́тели поворо́таdopr. směrová světla u auta

věčný: ве́чный ого́ньcírk. věčné světlo

intenzivní: ре́зкий светintenzivní světlo

parkovací: габари́тные огни́motor. parkovací světla

prudký: интенси́вный светprudké světlo

představit: предста́вить что в вы́годном све́теpředstavit co v příznivém světle

rozsvítit: включи́ть светrozsvítit světlo

slabý: сла́бый светslabé světlo

světle: све́тло-зелёные глаза́světle zelené oči

tlumený: мя́гкий светtlumené světlo

ukazovat: представля́ть в ло́жном све́теukazovat ve špatném světle

vnést: проясни́ть чтоvnést do čeho světlo

zhasnout: вы́ключить свет/телеви́зорzhasnout světlo/televizi

ztlumit: притуши́ть светztlumit světlo

spatřit: уви́деть свет, яви́ться на светspatřit světlo světa narodit se

ukázat se: показа́ть себя́ в лу́чшем све́теukázat se v lepším světle

vrhat: пролива́ть светvrhat světlo

vrhnout: бро́сить тень на кого/чтоvrhnout špatné světlo na koho/co

свет: ско́рость све́таrychlost světla

ско́рость: ско́рость зву́ка/све́таrychlost zvuku/světla

фа́ра: пере́дняя/за́дняя фа́раpřední/zadní světlo

включённый: включённый светrozsvícené světlo

вы́ключить: вы́ключить светzhasnout (světlo)

вы́рубить: вы́рубить светzhasnout světlo

горе́ть: В окне́ гори́т свет.V okně je vidět světlo., Okno svítí.

světlo: ско́рость све́таfyz. rychlost světla