Hlavní obsah

социа́льный

Přídavné jméno-ая, -ое

  1. sociální, společenský sféra ap.социа́льное обеспе́чениеsociální zabezpečení
  2. societní teorie ap.

Vyskytuje se v

нера́венство: социа́льное нера́венствоsociální nerovnost

социа́льный: социа́льное обеспе́чениеsociální zabezpečení

dávka: социа́льные посо́бияsociální dávky

dopad: социа́льные после́дствияsociální dopad

odbor: отде́л социа́льного обеспе́ченияodbor sociálního zabezpečení

péče: социа́льное обслу́живаниеsociální péče

podpora: социа́льное посо́бие, социа́льная по́мощьsociální podpora

pojistka: социа́льное страхова́ниеsociální pojistka

pojištění: социа́льное/пенсио́нное страхова́ниеsociální/důchodové pojištění

sociální: социа́льное обеспе́чениеsociální zabezpečení

společenský: обще́ственный слой, социа́льная гру́ппаspolečenská vrstva

správa: департа́мент социа́льного обеспе́чения, социа́льное ве́домствоspráva sociálního zabezpečení

spravedlnost: социа́льная справедли́востьsociální spravedlnost

status: социа́льный ста́тусsociální status

ústav: учрежде́ние социа́льной защи́тыústav sociální péče

adaptace: социа́льная адапта́цияsociol. sociální adaptace

bydlení: социа́льное жильё, соцжильёsociální bydlení

cítění: социа́льное чу́вствоsociální cítění

jistota: социа́льная защищённостьsociální jistota

mobilita: социа́льная моби́льностьsociol. sociální mobilita

pečovatelský: социа́льная/патрона́жная слу́жбаpečovatelská služba

síť: социа́льная сеть, соцсе́тьsociální síť

srážka: отчисле́ние на социа́льное страхова́ниеsrážka na sociální pojištění

terénní: полево́й социа́льный рабо́тникterénní sociální pracovník

zabezpečení: пенсио́нное/социа́льное обеспе́чениеekon. důchodové/sociální zabezpečení