Hlavní obsah

lidsky

Vyskytuje se v

lidský: das Menschenwesenlidská bytost

liga: die Liga für MenschenrechteLiga pro lidská práva

ochránce: der Menschenrechtsverteidigerochránce lidských práv

právo: die Menschenrechtelidská práva

bojovník: der Kämpfer für die Menschenrechtebojovník za lidská práva

bytí: menschliches Seinlidské bytí

chybovat: Irren ist menschlich.Chybovat je lidské.

kostra: menschliches Skelett/das Tierskelettanat. lidská/zvířecí kostra

kvalita: Er hat menschliche Qualitäten.Má lidské kvality.

mluva: die menschliche Sprachelidská mluva

nelidsky: mit j-m/etw. unmenschlich umgehennelidsky zacházet s kým/čím

nelidský: eine unmenschliche Strafenelidský trest

ochraňovat: die Menschenrechte schützenochraňovat lidská práva

organismus: der menschliche Organismuslidský organismus

potenciál: menschliches Potenziallidský potenciál

povaha: die menschliche Naturlidská povaha

příbytek: menschliche Behausungenlidské příbytky

reprodukovat: Die Viren reproduzieren sich im Menschenkörper.Viry se reprodukují v lidském těle.

slabost: menschliche Schwächelidská slabost

úmluva: die Menschenrechtskonventionúmluva o lidských právech

výkal: menschliche/tierische Exkrementelidské/zvířecí výkaly

síla: etw. geht über Menschenkräfteco je nad lidské síly

Menschengestalt: ein Teufel in Menschengestaltďábel v lidské podobě

menschenmöglich: das Menschenmögliche tunudělat (vše), co je v lidských silách

Qualität: Er hat menschliche Qualitäten.Má lidské kvality.

irren: Irren ist menschlich.Mýlit se je lidské.

lidsky: menschlich unvollkommenlidsky nedokonalý