Hlavní obsah

společně

Vyskytuje se v

držba: neoprávněná/dočasná/osobní/společná držbaнезако́нное/вре́менное/ли́чное/совме́стное владе́ние

jmění: práv. společné jmění manželůо́бщее иму́щество супру́гов

převést: mat. převést zlomky na společného jmenovateleпривести́ дро́би к одному́ знамена́телю

společný: mat. společný jmenovatelо́бщий знамена́тель

úsilí: společným úsilímсовме́стными уси́лиями

domácnost: žít ve společné domácnostiжить одно́й семьёй

měna: národní/společná/jednotná měnaнациона́льная/о́бщая/еди́ная валю́та

ustanovení: všeobecná/společná ustanoveníо́бщие положе́ния

vlastnictví: dům ve společném vlastnictvíсовладе́льческий дом

zájem: mít společné zájmyиме́ть совме́стные увлече́ния

řeč: najít společnou řeč s kýmнайти́ о́бщий язы́к с кем

пору́ка: společné ručení, souručenstvíкругова́я пору́ка

прото́к: společný žlučovodо́бщий жёлчный прото́к

ра́ди: pro společnou věcра́ди о́бщего де́ла

сват: Nemám s ním nic společného., Je mi úplně cizí.Он мне ни сват, ни брат.

соединённый: společným úsilímсоединёнными уси́лиями

язы́к: najít společnou řeč s kým найти́ о́бщий язы́к с кем