Hlavní obsah

получи́ть

Vyskytuje se v

фиг: dostaneš houby s octemфи́гу с ма́слом полу́чишь

ава́нсом: dostat předemполучи́ть ава́нсом

ви́за: dostat vízumполучи́ть ви́зу

да́ром: dostat co zdarmaполучи́ть что да́ром

насле́дство: zdědit po komполучи́ть в насле́дство от кого

образова́ние: získat vzděláníполучи́ть образова́ние

отка́з: dostat odmítavou odpověďполучи́ть отка́з

порица́ние: dostat/udělit důtkuполучи́ть/вы́нести порица́ние

ране́ние: utrpět zranění, být raněnполучи́ть ране́ние

с: obdržet peníze od zákazníkaполучи́ть де́ньги с покупа́теля

сда́ча: dostat nazpět při nakupováníполучи́ть сда́чу

тра́вма: zranit seполучи́ть тра́вму

эффе́кт: dosáhnout kýženého výsledkuполучи́ть жела́емый эффе́кт

пропи́ска: usadit seполучи́ть пропи́ску

ше́я: dostat po krkuпо ше́е получи́ть

dostat: dostat darem coполучи́ть в пода́рок что

echo: dostat echoполучи́ть извеще́ние

nazpět: dostat nazpět při placeníполучи́ть сда́чу

občanství: získat státní občanstvíполучи́ть гражда́нство

pokuta: dostat/zaplatit pokutuполучи́ть/уплати́ть штраф

přehled: získat přehled o čemполучи́ть представле́ние о чём

přijít: přijít k úrazuполучи́ть тра́вму

čenich: dostat přes čenichполучи́ть по но́су

dar: dostat co daremполучи́ть что в пода́рок

dědictví: získat jako dědictvíполучи́ть по насле́дству

doživotí: být odsouzen na doživotíполучи́ть пожи́зненное заключе́ние

důtka: udělit/dostat důtkuсде́лать/получи́ть вы́говор

instrukce: dát/dostat řadu instrukcíдать/получи́ть ряд указа́ний

jednička: dostat jedničku z matematikyполучи́ть пятёрку по матема́тике

pecka: dostat peckuполучи́ть уда́р

pětka: dostat pětku známkuполучи́ть кол/едини́цу

podmíněně: Dostal dva roky podmíněně.Получи́л два го́да усло́вно.

povýšení: dosáhnout povýšení v práciполучи́ть повыше́ние по слу́жбе

převzít: převzít dopis na poštěполучи́ть письмо́ на по́чте

rána: dostat ránuполучи́ть уда́р

sklidit: sklidit úspěchиме́ть/получи́ть успе́х

svolení: dostat svoleníполучи́ть разреше́ние

úpal: dostat úpalполучи́ть теплово́й уда́р

úraz: přijít k úrazuполучи́ть уве́чье

úžeh: dostat úžehполучи́ть со́лнечный уда́р

věno: dostat věnoполучи́ть прида́ное

vyfasovat: vyfasovat žlutou kartuполучи́ть жёлтую ка́рточку

vzdělání: získat vzděláníполучи́ть образова́ние

zamítavý: dostat zamítavou odpověďполучи́ть отка́з

známka: dát/dostat známkuпоста́вить/получи́ть оце́нку

huba: dostat přes hubuполучи́ть по мо́рде

jeden, jedna, jedno: dostat za jednaполучи́ть отли́чно

k, ke, ku: přijít k úrazuполучи́ть уве́чье

kopačka: přen. dostat kopačkyполучи́ть отка́з

natvrdo: dostat tři roky natvrdoполучи́ть три го́да отси́дки

poznámka: dostat poznámku (ve škole)получи́ть замеча́ние

proto: dostat co proto od kohoполучи́ть нагоня́й от кого

получи́ть: získat titul (profesora)получи́ть зва́ние (профе́ссора)