Hlavní obsah

řízení

Podstatné jméno, rod střední

  1. (ovládací zařízení) управле́ние(v autě ap.) рулево́е управле́ниеhovor. řízení pod vlivemпья́ное вожде́ниеposilovač řízeníусили́тель рулево́го механи́змаřízení silničního provozuрегули́рование у́личного движе́нияřízení letového provozuуправле́ние возду́шным движе́нием
  2. (úřední jednání) де́ло, рассмотре́ние, процеду́раvýběrové řízeníте́ндерdisciplinární řízeníдисциплина́рное де́лоtrestní řízeníуголо́вное де́лоsoudní řízeníсудопроизво́дствоrozvodové řízeníбракоразво́дный проце́сс

Vyskytuje se v

arbitrážní: práv. arbitrážní řízeníарбитра́жный проце́сс

kárný: kárné řízeníдисциплина́рное произво́дство

letový: řízení letového provozuуправле́ние возду́шным движе́нием

nabídkový: ekon. nabídkové řízeníко́нкурс зая́вок

rozvodový: rozvodové řízeníбракоразво́дный проце́сс

řízení: posilovač řízeníусили́тель рулево́го механи́зма

správní: správní řízeníадминистрати́вные дела́

střela: řízená/jaderná střelaуправля́емый/я́дерный снаря́д

výběrový: výběrové řízeníквалификацио́нный отбо́р

adopční: adopční řízeníпроцеду́ра усыновле́ния

dědický: dědické řízeníнасле́дственное де́ло

doprava: řídit dopravuрегули́ровать движе́ние

konkurzní: konkurzní řízeníко́нкурсная процеду́ра

opilost: řídit v opilostiвести́ маши́ну в пья́ном состоя́нии

povolovací: povolovací řízeníразреши́тельное произво́дство

řízený: voj. řízená střelaуправля́емый снаря́д

sloupek: motor. sloupek řízeníрулева́я коло́нка

vliv: řízení pod vlivem alkoholuуправле́ние автомоби́лем под возде́йствием алкого́ля

rada: řídit se čí radouпосле́довать чьему сове́ту

насле́дство: pozůstalostní řízeníпроизво́дство по насле́дстве

разво́дный: rozvodové řízeníразво́дный проце́сс

руль: posilovač řízeníгидроусили́тель руля́

снаря́д: řízená střelaуправля́емый снаря́д

сре́дство: řízení motorového vozidlaуправле́ние тра́нспортным сре́дством

уголо́вный: trestní řízeníуголо́вное де́ло

управле́ние: řízení motorového vozidlaуправле́ние тра́нспортным сре́дством

усили́тель: posilovač řízeníусили́тель рулево́го управле́ния

бракоразво́дный: rozvodové řízeníбракоразво́дный проце́сс

возбуди́ть: začít (soudní) řízení s kýmвозбуди́ть де́ло против кого

гидроусили́тель: posilovač řízeníгидроусили́тель руля́

сиде́ние: sezení za volantem, řízení autaсиде́ние за рулём

сле́дствие: soudní vyšetřování, důkazní řízeníсуде́бное сле́дствие

řídit: Řídím.Я за рулём.