Hlavní obsah

řízení

Podstatné jméno, rod střední

  1. (ovládací zařízení) управле́ние(v autě ap.) рулево́е управле́ниеhovor. řízení pod vlivemпья́ное вожде́ниеposilovač řízeníусили́тель рулево́го механи́змаřízení silničního provozuрегули́рование у́личного движе́нияřízení letového provozuуправле́ние возду́шным движе́нием
  2. (úřední jednání) де́ло, рассмотре́ние, процеду́раvýběrové řízeníте́ндерdisciplinární řízeníдисциплина́рное де́лоtrestní řízeníуголо́вное де́лоsoudní řízeníсудопроизво́дствоrozvodové řízeníбракоразво́дный проце́сс

Vyskytuje se v

arbitrážní: práv. arbitrážní řízeníарбитра́жный проце́сс

kárný: kárné řízeníдисциплина́рное произво́дство

letový: řízení letového provozuуправле́ние возду́шным движе́нием

nabídkový: ekon. nabídkové řízeníко́нкурс зая́вок

rozvodový: rozvodové řízeníбракоразво́дный проце́сс

správní: správní řízeníадминистрати́вные дела́

střela: řízená/jaderná střelaуправля́емый/я́дерный снаря́д

výběrový: výběrové řízeníквалификацио́нный отбо́р

adopční: adopční řízeníпроцеду́ра усыновле́ния

dědický: dědické řízeníнасле́дственное де́ло

doprava: řídit dopravuрегули́ровать движе́ние

konkurzní: konkurzní řízeníко́нкурсная процеду́ра

opilost: řídit v opilostiвести́ маши́ну в пья́ном состоя́нии

povolovací: povolovací řízeníразреши́тельное произво́дство

řídit: Řídím.Я за рулём.

řídit: Umíš řídit?Ты уме́ешь води́ть маши́ну?

řídit: řídit stát/podnikуправля́ть госуда́рством/предприя́тием

řídit: řídit orchestrдирижи́ровать орке́стром

sloupek: motor. sloupek řízeníрулева́я коло́нка

vliv: řízení pod vlivem alkoholuуправле́ние автомоби́лем под возде́йствием алкого́ля

výběrový: vypsat výběrové řízeníобъяви́ть ко́нкурс по вы́бору

rada: řídit se čí radouпосле́довать чьему сове́ту

вожде́ние: пья́ное вожде́ниеřízení v opilosti

насле́дство: произво́дство по насле́дствеpozůstalostní řízení

разво́дный: разво́дный проце́ссrozvodové řízení

руль: гидроусили́тель руля́posilovač řízení

снаря́д: управля́емый снаря́дřízená střela

сре́дство: управле́ние тра́нспортным сре́дствомřízení motorového vozidla

уголо́вный: уголо́вное де́лоtrestní řízení

управле́ние: управле́ние тра́нспортным сре́дствомřízení motorového vozidla

усили́тель: усили́тель рулево́го управле́нияposilovač řízení

бракоразво́дный: бракоразво́дный проце́ссrozvodové řízení

возбуди́ть: возбуди́ть де́ло против когоzačít (soudní) řízení s kým

гидроусили́тель: гидроусили́тель руля́posilovač řízení

де́ло: возбуди́ть де́ло против когоzahájit (soudní) řízení proti komu/čemu

сиде́ние: сиде́ние за рулёмsezení za volantem, řízení auta

сле́дствие: суде́бное сле́дствиеsoudní vyšetřování, důkazní řízení

спра́виться: Не спра́вилась с управле́нием.Nezvládla řízení auta ap.