Hlavní obsah

neurčitý

Vyskytuje se v

člen: určitý/neurčitý členarticolo determinativo/indeterminativo

podmínka: za určitých podmínek svolit ap.sotto certe condizioni

určitý: ling. určitý členarticolo determinativo

suspendovat: Byl suspendován na dobu neurčitou.È stato sospeso a tempo indeterminato.

articolo: členy určité/neurčitéarticoli determinativi/indeterminativi

determinativo: určitý člengramm. articolo determinativo

determinato: na dobu určitoua tempo determinato

indefinito: neurčitý způsobgramm. modo indefinito

indeterminato: na dobu neurčitou smlouva ap.a tempo indeterminato

integrale: určitý/neurčitý integrálintegrale definito/indefinito

lavoratore: pracovník na dobu určitou, brigádníklavoratore temporaneo

senso: v určitém smyslu ...in un certo senso ...

tempo: na dobu (ne)určitou práce ap.a tempo (in)determinato

certo: Je otevřeno pouze v určitých hodinách.È aperto solo certe ore.

neurčitý: neurčitý členarticolo indeterminativo