Hlavní obsah

pomoc

Vyskytuje se v

o: volat o pomocappeler au secours

první: med. poskytnout první pomocdonner les premiers soins

rychlý: rychlá záchrana/pomocprompt secours

stanice: stanice první pomociposte de secours

moct: Mohl byste mi pomoci?Pourriez-vous m'aider ?

nikoli: Žádá pomoc, nikoli sliby.Il demande de l'aide, pas des promesses.

pomocí: vytápět co pomocí kotlechauffer qqch au moyen d'une chaudière

pomoct: Můžete mi pomoci?Pouvez-vous m'aider ?

potřebovat: Potřebuji pomoci.J'ai besoin d'aide.

appel: volání o pomocappel au secours

commission: dožádání o právní pomocpráv. commission rogatoire

concours: peněžní pomocconcours financier

main: náhlý přepad, (vý)pomoccoup de main

main-forte: poskytnout komu pomocprêter main-forte à qqn

poste: stanice první pomociposte de secours

premier: první pomocpremiers secours

quoi: čímž, pomocí čehožmoyennant quoi

rescousse: volat o pomocappeler à la rescousse

secours: volat o pomocappeler au secours

soin: první pomocpremiers soins

demeurer: Zůstali dlouho bez pomoci.Ils sont demeurés longtemps sans secours.

guidance: centrum dětské pomocicentre de guidance infantile

repousser: odmítnout čí pomocrepousser l'aide de qqn

assistance: přispět komu na pomocdonner son assistance à qqn

épaule: pomoci komudonner un coup d'épaule à qqn

pomoc: volat o pomocappeler au secours