Hlavní obsah

profit

Vyskytuje se v

account: výkaz zisků a ztrátprofit and loss account

institution: nezisková organizacenon-profit institution

operating: provozní ziskoperating profit

participation: podíl na ziskuparticipation in profits

pre-tax: zisk/příjem před zdaněnímpre-tax profit/earning

profit: zisk před zdaněním/po zdaněníekon. profit before tax/after tax

statement: výsledovka, výkaz zisků a ztrátekon. profit and loss statement

turn: být ziskový, vykázat ziskAmE, ekon. turn a profit

total: zisky celkem činící 5 miliónůprofits totalling 5 million

podíl: ekon. podíl na ziskuprofit share, share in the profit

prospěch: být komu ku prospěchube to sb's profit/benefit

ušlý: ušlý zisk/výděleklost profits/earnings

vygenerovat: vygenerovat ziskmake a profit on sth

vykázat: ekon. vykázat zisk/ztrátushow/make a profit/loss

vynést: ekon. vynést zisk kolikyield/AmE turn a profit of sth

zisk: hrubý ziskgross profit

ziskový: zisková maržeprofit margin