Hlavní obsah

split [splɪt]

Vyskytuje se v

split: split(s)rozštěp, provaz, šňůra, sed roznožný tělocvičná pozice

split second: split-secondokamžitý, bleskový, velice rychle prováděný

split up: split sb upzpůsobit rozchod čí neshody páru ap.

side: split one's sides laughingmoci se potrhat smíchy

popukání: side-splitting, hilariousk popukání legrační

rozbít: split the atomfyz. rozbít atom

rozpolcený: split personalityrozpolcená osobnost

roztřepený: split endsroztřepené konečky (vlasů)

štěpení: stock splitekon. štěpení akcií

rozdělit se: They split it among themselves.Rozdělili se (o to).

rozdvojit se: I would have to split myself in two.To bych se musel rozdvojit.

svíjet se: be in fits/stitches, split one's sides laughing, double up/be convulsed with laughter, be in hysterics, BrE fall about, BrE crease upsvíjet se smíchy

třeštit: I have a splitting headache.Třeští mi hlava.

zlomek: fraction of a second, split secondzlomek sekundy

střep: have a splitting headachemít hlavu jako střep

dle: of one's own choicedle vlastního výběru

nebezpečí: at one's own risk/perilna vlastní nebezpečí

od, ode: of one's own accordsám od sebe

oko: with one's own eyesna vlastní oči

podpis: one's own/personal signature, práv. sign manualvlastnoruční podpis

přičinění: by one's own effortsvlastním přičiněním

riziko: at your own risk/perilna (vaše) vlastní riziko

sebe: of one's own accordsám od sebe bez cizí pomoci ap.

svůj, svá, své, svoje: one's own waypo svém udělat ap.

vinou: through one's own faultvlastní vinou

vlastní: with one's own eyes/earsna vlastní oči/uši

vlastnictví: in private ownership, privately ownedv soukromém vlastnictví

vlastnoruční: one's own signature, slavného ap. autographvlastnoruční podpis

volný: in one's spare/free time, mimo pracovní dobu ap. BrE in/AmE on one's own timeve (svém) volném čase

vrátit: repay sb, za špatné pay sb back, get sb back, get one's own back on sb, retaliate against sb, settle with sb, oplatit stejnou give sb a taste of his own medicine, return like for likevrátit to komu oplatit službu

výběr: of one's (own) choice(po)dle vlastního výběru

vyjádření: in sb's own account/wordspodle vlastního vyjádření koho

vyjádřit: put sth into (one's own) wordsvyjádřit co (vlastními) slovy

vyřídit: přen. settle one's accounts with sb, get one's own back on sb, pay off a score with sbvyřídit si účty s kým

hledět: mind one's own businesshledět si svého

na: with one's own eyesna vlastní oči

slovo: say sth in one's own wordsříci co vlastními slovy

starat se: Mind your own business.Starej se o sebe. nepleť se do toho

ucho: I heard it with my own ears.Slyšel jsem to na vlastní uši.

vypořádat se: You have to deal with it on your own.Musíš se s tím vypořádat sám.

vystačit: být soběstačný be self-sufficient, nepotřebovat jiné be happy with one's own companyvystačit si sám

zájem: in your own interestve tvém/vašem vlastním zájmu

základ: from one's own experiencena základě vlastní zkušenosti

zinscenovat: He faked his own death.Zinscenoval svoji smrt.

zvolit: Make your (own) choice.Zvolte si sami.

živit se: make one's own livingživit se sám

elegance: with the grace of one's owns elegancí sobě vlastní

hasit: Mind your own business., Let sleeping dogs lie.Nehas, co tě nepálí.

kápnout: říci pravdu come clean, make a clean breast of it, přiznat se own up, prozradit tajné spill the beanskápnout božskou

kopat: dig one's own gravekopat si vlastní hrob

pán: be one's own man/master, be a free agent, be master in one's own housebýt svým vlastním pánem

péče: Mind your own business!Neměj péči! nestarej se

pěst: do sth on one's own (hook)udělat co na vlastní pěst

plést: make a rod for one's own backplést si na sebe bič

podusit: let sb stew (in his own juice)nechat koho podusit (ve vlastní šťávě)

samochvála: Don't blow your own trumpet!Samochvála smrdí.

stát: stand on one's own feet, hovor. paddle one's own canoestát na vlastních nohou

advance: advance one's own interestsprosazovat vlastní zájmy

choice: do sth by one's own choicedělat co z vlastní vůle/na základě vlastního rozhodnutí/sám od sebe

enterprise: ekon. state(-owned) enterprisestátní podnik

fake: fake one's own deathfingovat/zinscenovat svou smrt

fault: through no fault of one's ownnikoli vlastní vinou

one's: of one's ownsvůj vlastní

privately: privately owned(jsoucí) v soukromém vlastnictví

put: put sth into (one's own) wordsvyjádřit co (vlastními) slovy

responsibility: on one's own responsibilityna vlastní zodpovědnost

source: from own sourcesz vlastních zdrojů

stake: own a minority stakevlastnit minoritní podíl

strike out: strike out on one's ownudělat se pro sebe, začít na vlastním, osamostatnit se, postavit se na vlastní nohy v podnikání ap.

take: take sb into one's own familypřijmout za vlastního, adoptovat koho dítě

will: do sth of one's own (free) will(u)dělat co z vlastní vůle

admission: By her own admission, ...Jak sama připouští/připustila, ...

make: He made his own boat.Udělal si vlastní loď.

own: I have my own shop.Mám svůj vlastní obchod.

those: He owns those shares.On vlastní ty akcie.

way: Have it your (own) way.Ať je po tvém., Udělej to, jak chceš.

own goal: score an own goaldát si vlastní gól, přen. sám si uškodit, podřezat si pod sebou větev, naběhnout si

accord: of its own accordsamo (od sebe) bez cizího přičinění

account: by sb's own accountpodle čích vlastních slov

counsel: keep one's own counselnechávat si své názory pro sebe, mlčet o svých názorech ap.

device: leave sb to his/her own devicesnechat koho, ať si dělá co chce/poradí/ jak umí, dát úplnou volnost komu

devil: devil's own jobpekelná práce velmi obtížná

flesh: sb's own flesh and bloodčí pokrevní příbuzný, vlastní krev

game: beat sb at sb's own gameporazit koho jeho vlastními zbraněmi

grave: dig one's own gravekopat si vlastní hrob

hold: hold one's own against sbubránit se, nedat se, nepodlehnout komu

horn: blow one's own hornvychvalovat se, chvástat se

master: be one's own masterbýt svým vlastním pánem nezávislý

mind: know one's own mindstát si za svým názorem, mít svoji hlavu

nest: feather one's own nesthrabat pod sebe zajišťovat si peníze pro pohodlnou budoucnost

petard: be hoist with/by one's own petardchytit se do vlastní pasti, naběhnout si, kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá

right: in one's own rightvlastním přičiněním, po zásluze, zaslouženě úspěšný, uznávaný ap.

risk: at one's own riskna vlastní nebezpečí

time: in one's own timesvým vlastním tempem

word: in sb's (own) wordspodle (vlastních) slov koho při citování