Hlavní obsah

sociální

Přídavné jméno

  1. (společenský) социа́льный, обще́ственный
  2. (týkající se postavení jednotlivce) социа́льныйsociální zabezpečeníсоциа́льное обеспе́чениеsociální pojištěníсоциа́льное страхова́ние, соцстра́хsociální minimumсоциа́льный ми́нимумsociální péče/pracovniceсоциа́льная опе́ка/рабо́тницаstav. sociální zařízení WC, sprcha ap.санита́рный у́зел, сану́зел
  3. (usilující o společenskou změnu) социа́льныйsociální demokracieсоци́ал-демокра́тия
  4. (žijící pohromadě - o živočiších) социа́льный

Vyskytuje se v

dávka: социа́льные посо́бияsociální dávky

demokracie: соци́ал-демокра́тияsociální demokracie

demokrat: социа́л-демокра́тsociální demokrat

dopad: социа́льные после́дствияsociální dopad

odbor: отде́л социа́льного обеспе́ченияodbor sociálního zabezpečení

péče: социа́льное обслу́живаниеsociální péče

podpora: социа́льное посо́бие, социа́льная по́мощьsociální podpora

pojistka: социа́льное страхова́ниеsociální pojistka

pojištění: социа́льное/пенсио́нное страхова́ниеsociální/důchodové pojištění

správa: департа́мент социа́льного обеспе́чения, социа́льное ве́домствоspráva sociálního zabezpečení

spravedlnost: социа́льная справедли́востьsociální spravedlnost

status: социа́льный ста́тусsociální status

ústav: учрежде́ние социа́льной защи́тыústav sociální péče

adaptace: социа́льная адапта́цияsociol. sociální adaptace

bydlení: социа́льное жильё, соцжильёsociální bydlení

cítění: социа́льное чу́вствоsociální cítění

jistota: социа́льная защищённостьsociální jistota

mobilita: социа́льная моби́льностьsociol. sociální mobilita

síť: социа́льная сеть, соцсе́тьsociální síť

srážka: отчисле́ние на социа́льное страхова́ниеsrážka na sociální pojištění

terénní: полево́й социа́льный рабо́тникterénní sociální pracovník

zabezpečení: пенсио́нное/социа́льное обеспе́чениеekon. důchodové/sociální zabezpečení

нера́венство: социа́льное нера́венствоsociální nerovnost

соцсе́ть: в соцсе́тяхna sociálních sítích

социа́льный: социа́льное обеспе́чениеsociální zabezpečení

sociální: социа́льное обеспе́чениеsociální zabezpečení