Hlavní obsah

пери́од

Podstatné jméno, rod mužský

  1. období, dobaинкубацио́нный пери́одinkubační dobaпуберта́тный пери́одpuberta období dospívání
  2. mat.perioda, interval
  3. ling.složené souvětí, logický celek

Vyskytuje se v

инкубацио́нный: инкубацио́нный пери́одinkubační doba nemoci

леднико́вый: леднико́вый пери́одdoba ledová

отчётный: отчётный пери́одzúčtovací období

трети́чный: трети́чный пери́одtřetihory, terciér

перехо́дный: перехо́дный пери́одpřechodné období

doba: инкубацио́нный пери́одmed. inkubační doba

ledový: леднико́вый пери́одdoba ledová

oběžný: пери́од обраще́нияoběžná doba

poločas: пери́од полураспа́даfyz. poločas rozpadu

rozpad: пери́од полураспа́даpoločas rozpadu

třetina: пе́рвый пери́одsport. první třetina v hokeji

účetní: отчётный/расчётный пери́одúčetní období

zdanitelný: налогооблага́емый пери́одzdanitelné období

inkriminovaný: в инкримини́руемый пери́одv inkriminovanou dobu

inkubační: инкубацио́нный пери́одinkubační doba

meziválečný: межвое́нный пери́одmeziválečné období

secese: пери́од сти́ля моде́рнobdobí secese

sucho: засу́шливый пери́одobdobí sucha

uplynulý: исте́кший пери́одuplynulé období

úrokový: проце́нтный пери́одúrokové období

vegetační: вегетацио́нный пери́одvegetační období

zdaňovací: нало́говый пери́одzdaňovací období

zúčtovací: отчётный пери́од/годzúčtovací období/rok

plodný: плодови́тый пери́од в жи́зниplodné období života

пери́од: инкубацио́нный пери́одinkubační doba