Hlavní obsah

госуда́рство

Podstatné jméno, rod střední

Podstatné jméno, rod střední

  1. госуда́рство в госуда́рстве stát ve státě

Vyskytuje se v

тоталита́рный: тоталита́рное госуда́рствоtotalitní stát

многонациона́льный: многонациона́льное госуда́рствоmnohonárodnostní stát

самопровозглашённый: самопровозглашённое госуда́рствоsamozvaný stát

тридевя́тый: В тридевя́том ца́рстве, в тридеся́том госуда́рстве...Za sedmero horami, za sedmero řekami...

členský: страна́-член, госуда́рство-членčlenský stát

hlava: глава́ госуда́рстваhlava státu

neutrální: нейтра́льное госуда́рствоneutrální stát

odluka: отделе́ние це́ркви от госуда́рстваodluka církve od státu

společenství: Содру́жество Незави́симых Госуда́рствSpolečenství nezávislých států

stát: го́род-госуда́рствоměstský stát

propadnout: поступи́ть в со́бственность госуда́рстваpropadnout státu

reprezentovat: представля́ть госуда́рствоreprezentovat stát

řídit: управля́ть госуда́рством/предприя́тиемřídit stát/podnik

účastnický: госуда́рство-уча́стникúčastnický stát

úřední: официа́льный язы́к (госуда́рства)úřední jazyk (státu)

госуда́рство: госуда́рство в госуда́рствеstát ve státě