Hlavní obsah

fließend

Vyskytuje se v

Wasser: stehendes/fließendes Wasserstojatá/tekoucí voda

abfließen: přen. Der Verkehr fließt schlecht ab.Doprava vázne.

Gewässer: fließendes/stehendes Gewässertekoucí/stojaté vody

Sprache: zwei Sprachen (fließend) sprechenmluvit (plynně) dvěma jazyky

Tal: ins/zu Tal fließentéct do údolí

plynný: fließend Englisch sprechenmluvit plynnou angličtinou

pracka: schmutzige Flossen habenmít špinavé pracky

protéct: Das Öl floss durch die Öffnung durch.Olej protekl otvorem.

protékat: Durch das Rohr floss eine Menge Wasser durch.Trubkou proteklo velké množství vody.

voda: fließendes Wassertekoucí voda

vytéct: Das Benzin floss aus dem Tank (aus).Benzin vytekl z nádrže.

fließen: Die Elbe fließt in die Nordsee.Labe teče do Severního moře.