Hlavní obsah

mluvící

Přídavné jméno

  1. (vyjadřující řečí) hablante, parlante, hablando
  2. (cizím jazykem ap.) hablantešpanělsky mluvící země ap.hispanohablante, hispanoparlante

Vyskytuje se v

mluvit: Mluvte, prosím, pomaleji/víc nahlas.Hable usted más despacio/alto, por favor.

mluvit: mluvit k věcihablar al caso

mluvit: mluvit potichuhablar en voz baja

mluvit: mluvit plynulehablar con fluidez

anglicky: anglicky mluvícíangloparlante

dokola: Mluví o tom pořád dokola.No para de hablar de eso.

francouzsky: Mluvíte francouzsky?¿Habla usted francés?

kdo: O kom mluvíte?¿De quién estáis hablando?

málo: Málo mluví.Habla poco.

mluvit: Nemluvím španělsky.No hablo español.

muset: Musím s ní mluvit.Tengo que hablar con ella.

nahlas: Můžete mluvit víc nahlas?¿Puede hablar más alto?

německy: Mluvíte německy?¿Habla usted alemán?

plynný: Mluvím plynnou angličtinou.Hablo inglés fluido.

polohlas: mluvit polohlasemhablar en voz baja

pomalu: Mluvte prosím pomaleji.Hable más lento por favor.

spolu: Nemluví spolu.No se hablan.

ty: Chci s tebou mluvit.Quiero hablar contigo.

ty: Mluvíme o tobě.Hablamos de ti.

začít: začít mluvitempezar a hablar

česky: Mluv česky! srozumitelně¡Habla en cristiano!

devátý: mluvit páté přes devátéhablar a chorros, hablar de bueyes perdidos

kniha: mluvit jako knihahablar como un libro

mluvit: mluvit z cestydesvariar, delirar, hovor. mear fuera del tiesto

prázdno: mluvit do prázdnahablar en vano, hablar a la pared

řeč: mluvit, aby řeč nestálahablar por hablar

slina: mluvit, co slina na jazyk přinesehablar a tontas y a locas

stát: mluvit, aby řeč nestálahablar por hablar/para mantener la conversación

vítr: mluvit do větrupredicar en el desierto