Hlavní obsah

technický

Přídavné jméno

  1. (související s tech. obory) техни́ческийtechnická údržbaтехобслу́живание, слу́жба ремо́нтаVysoké učení technickéПолитехни́ческий институ́т, Техни́ческий университе́тmotor. technický průkaz vozidlaтехни́ческий па́спорт автомоби́ля
  2. (průmyslově použitelný) техни́ческий
  3. (pracující v technice) техни́ческийtechnická podporaтехподде́ржка, техни́ческое соде́йствие
  4. (týkající se způsobu provedení) техни́ческий(chyba ap.) в те́хникеsport. technické disciplíny lehkoatletickéтехни́ческие дисципли́ны

Vyskytuje se v

vědeckotechnický: vědecko-technickývědecký a technický нау́чно-техни́ческий, нау́чный и техни́ческий

detail: technické detaily přístrojeтехни́ческие дета́ли

kreslení: technické kresleníтехни́ческое черче́ние

osvědčení: technické osvědčeníтехни́ческий па́спорт

podpora: technická podpora koho/čehoтехподде́ржка, техни́ческое соде́йствие кому/чему

průkaz: technický průkazтехни́ческий па́спорт, техпа́спорт

specifikace: technická specifikaceтехни́ческая специфика́ция

stanice: stanice technické kontrolyпункт техни́ческого контро́ля

údržba: technická/preventivní údržbaтехни́ческий/превенти́вный ухо́д

dokumentace: technická dokumentaceтехни́ческая документа́ция

kontrola: technická kontrolaтехни́ческий осмо́тр, ТО

parametr: technické parametryтехни́ческие пара́метры

redaktor: technický/odpovědný redaktorтехни́ческий/отве́тственный реда́ктор

úředník: technický úředníkтехни́ческий слу́жащий

výcvik: bojový/technický výcvikбоева́я/техни́ческая подгото́вка

výkres: technický výkresтехни́ческий рису́нок

vzdělání: humanitní/technické vzděláníгуманита́рное/техни́ческое образова́ние

způsobilost: technická způsobilost vozidlaприго́дность (автомоби́ля) к эксплуата́ции

па́спорт: техни́ческий па́спортtechnický průkaz

подде́ржка: техни́ческая подде́ржкаtechnická podpora

надзо́р: техни́ческий надзо́рtechnická kontrola

осмо́тр: техни́ческий осмо́трtechnická kontrola

техни́ческий: техни́ческие масла́technické oleje