Hlavní obsah

sociálně

Příslovce

Vyskytuje se v

dávka: sociální dávkyсоциа́льные посо́бия

demokracie: sociální demokracieсоци́ал-демокра́тия

demokrat: sociální demokratсоциа́л-демокра́т

dopad: sociální dopadсоциа́льные после́дствия

odbor: odbor sociálního zabezpečeníотде́л социа́льного обеспе́чения

péče: sociální péčeсоциа́льное обслу́живание

podpora: sociální podporaсоциа́льное посо́бие, социа́льная по́мощь

pojistka: sociální pojistkaсоциа́льное страхова́ние

pojištění: sociální/důchodové pojištěníсоциа́льное/пенсио́нное страхова́ние

sociální: sociální zabezpečeníсоциа́льное обеспе́чение

správa: správa sociálního zabezpečeníдепарта́мент социа́льного обеспе́чения, социа́льное ве́домство

spravedlnost: sociální spravedlnostсоциа́льная справедли́вость

status: sociální statusсоциа́льный ста́тус

ústav: ústav sociální péčeучрежде́ние социа́льной защи́ты

adaptace: sociol. sociální adaptaceсоциа́льная адапта́ция

bydlení: sociální bydleníсоциа́льное жильё, соцжильё

cítění: sociální cítěníсоциа́льное чу́вство

jistota: sociální jistotaсоциа́льная защищённость

mobilita: sociol. sociální mobilitaсоциа́льная моби́льность

síť: sociální síťсоциа́льная сеть, соцсе́ть

slabý: sociálně slabé rodinyмалообеспе́ченные/малоиму́щие се́мьи

srážka: srážka na sociální pojištěníотчисле́ние на социа́льное страхова́ние

terénní: terénní sociální pracovníkполево́й социа́льный рабо́тник

zabezpečení: ekon. důchodové/sociální zabezpečeníпенсио́нное/социа́льное обеспе́чение

sociálně: sociálně slabé rodinyмалообеспе́ченные се́мьи