Hlavní obsah

pojištěný

Vyskytuje se v

cestovní: cestovní pojištěníтуристи́ческая страхо́вка, страхова́ние тури́стов

havarijní: havarijní pojištěníавтострахова́ние, КА́СКО, страхова́ние на слу́чай ава́рии

nemocenský: nemocenské pojištěníстрахова́ние на слу́чай вре́менной нетрудоспосо́бности

pojištění: životní pojištěníстрахова́ние жи́зни

sdružený: ekon. sdružené pojištěníсме́шанное страхова́ние

sociální: sociální pojištěníсоциа́льное страхова́ние, соцстра́х

zákonný: zákonné pojištění automobiluобяза́тельное страхова́ние автомоби́лей

zdravotní: zdravotní pojištěníмедици́нское страхова́ние

živelní: živelní pojištěníстрахова́ние от стихи́йных бе́дствий

životní: životní pojištěníстрахова́ние жи́зни

krupobití: pojištění proti krupobitíстрахова́ние от градоби́тия

případ: pojištění pro případ nemociстрахова́ние на слу́чай боле́зни

srážka: srážka na sociální pojištěníотчисле́ние на социа́льное страхова́ние

úrazový: úrazové pojištěníстрахова́ние от несча́стных слу́чаев

страхова́ние: životní pojištěníстрахова́ние жи́зни

страхо́вка: cestovní pojištěníтуристи́ческая страхо́вка

pojistit: pojistit majetekзастрахова́ть иму́щество