Hlavní obsah

občanský

Přídavné jméno

  1. (týkající se občanů) гражда́нскийObčanský zákoníkГражда́нский ко́дексobčanská válkaгражда́нская война́občanský průkazудостовере́ние ли́чности, па́спорт
  2. (nevojenský, civilní) гражда́нский, циви́льный, шта́тский

Vyskytuje se v

nauka: občanská naukaобществове́дение

povinnost: občanská povinnostгражда́нский долг

právo: práv. občanské/rodinné/trestní právoгражда́нское/семе́йное/уголо́вное пра́во

průkaz: občanský průkazпа́спорт

sdružení: občanské sdruženíгражда́нское объедине́ние

společnost: občanská společnostгражда́нское о́бщество

spor: práv. občanský sporгражда́нское де́ло

výchova: občanská výchovaобществове́дение

zákoník: občanský/obchodní/trestní zákoníkгражда́нский/торго́вый/уголо́вный ко́декс

iniciativa: občanská iniciativaгражда́нская инициати́ва

kodifikace: kodifikace občanského právaкодифика́ция гражда́нского пра́ва

neplatný: neplatný občanský průkazнедействи́тельный па́спорт

občanský: Občanský zákoníkГражда́нский ко́декс