Hlavní obsah

řízený

Vyskytuje se v

arbitrážní: práv. arbitrážní řízeníарбитра́жный проце́сс

kárný: kárné řízeníдисциплина́рное произво́дство

letový: řízení letového provozuуправле́ние возду́шным движе́нием

nabídkový: ekon. nabídkové řízeníко́нкурс зая́вок

rozvodový: rozvodové řízeníбракоразво́дный проце́сс

řízení: posilovač řízeníусили́тель рулево́го механи́зма

správní: správní řízeníадминистрати́вные дела́

střela: řízená/jaderná střelaуправля́емый/я́дерный снаря́д

výběrový: výběrové řízeníквалификацио́нный отбо́р

adopční: adopční řízeníпроцеду́ра усыновле́ния

dědický: dědické řízeníнасле́дственное де́ло

doprava: řídit dopravuрегули́ровать движе́ние

konkurzní: konkurzní řízeníко́нкурсная процеду́ра

opilost: řídit v opilostiвести́ маши́ну в пья́ном состоя́нии

povolovací: povolovací řízeníразреши́тельное произво́дство

řízený: voj. řízená střelaуправля́емый снаря́д

sloupek: motor. sloupek řízeníрулева́я коло́нка

vliv: řízení pod vlivem alkoholuуправле́ние автомоби́лем под возде́йствием алкого́ля

rada: řídit se čí radouпосле́довать чьему сове́ту

řídit: Řídím.Я за рулём.