Hlavní obsah

řízený

Vyskytuje se v

arbitrážní: práv. arbitrážní řízeníарбитра́жный проце́сс

kárný: kárné řízeníдисциплина́рное произво́дство

letový: řízení letového provozuуправле́ние возду́шным движе́нием

nabídkový: ekon. nabídkové řízeníко́нкурс зая́вок

rozvodový: rozvodové řízeníбракоразво́дный проце́сс

řízení: posilovač řízeníусили́тель рулево́го механи́зма

řízení: řízení silničního provozuрегули́рование у́личного движе́ния

řízení: řízení letového provozuуправле́ние возду́шным движе́нием

řízení: výběrové řízeníте́ндер

řízení: disciplinární řízeníдисциплина́рное де́ло

řízení: trestní řízeníуголо́вное де́ло

řízení: soudní řízeníсудопроизво́дство

řízení: rozvodové řízeníбракоразво́дный проце́сс

správní: správní řízeníадминистрати́вные дела́

střela: řízená/jaderná střelaуправля́емый/я́дерный снаря́д

výběrový: výběrové řízeníквалификацио́нный отбо́р

adopční: adopční řízeníпроцеду́ра усыновле́ния

dědický: dědické řízeníнасле́дственное де́ло

doprava: řídit dopravuрегули́ровать движе́ние

konkurzní: konkurzní řízeníко́нкурсная процеду́ра

opilost: řídit v opilostiвести́ маши́ну в пья́ном состоя́нии

povolovací: povolovací řízeníразреши́тельное произво́дство

řídit: Řídím.Я за рулём.

řídit: Umíš řídit?Ты уме́ешь води́ть маши́ну?

řídit: řídit stát/podnikуправля́ть госуда́рством/предприя́тием

řídit: řídit orchestrдирижи́ровать орке́стром

řízení: hovor. řízení pod vlivemпья́ное вожде́ние

sloupek: motor. sloupek řízeníрулева́я коло́нка

vliv: řízení pod vlivem alkoholuуправле́ние автомоби́лем под возде́йствием алкого́ля

výběrový: vypsat výběrové řízeníобъяви́ть ко́нкурс по вы́бору

rada: řídit se čí radouпосле́довать чьему сове́ту

вожде́ние: пья́ное вожде́ниеřízení v opilosti

насле́дство: произво́дство по насле́дствеpozůstalostní řízení

разво́дный: разво́дный проце́ссrozvodové řízení

руль: гидроусили́тель руля́posilovač řízení

снаря́д: управля́емый снаря́дřízená střela

сре́дство: управле́ние тра́нспортным сре́дствомřízení motorového vozidla

уголо́вный: уголо́вное де́лоtrestní řízení

управле́ние: управле́ние тра́нспортным сре́дствомřízení motorového vozidla

усили́тель: усили́тель рулево́го управле́нияposilovač řízení

бракоразво́дный: бракоразво́дный проце́ссrozvodové řízení

возбуди́ть: возбуди́ть де́ло против когоzačít (soudní) řízení s kým

гидроусили́тель: гидроусили́тель руля́posilovač řízení

де́ло: возбуди́ть де́ло против когоzahájit (soudní) řízení proti komu/čemu

сиде́ние: сиде́ние за рулёмsezení za volantem, řízení auta

сле́дствие: суде́бное сле́дствиеsoudní vyšetřování, důkazní řízení

спра́виться: Не спра́вилась с управле́нием.Nezvládla řízení auta ap.