Hlavní obsah

nutzen

Sloveso

  1. prospívat, být prospěšnýj-m/etw. etwas nutzenbýt trochu užitečný komu/čemu
  2. využít, zužitkovat, zhodnotit půdu ap.Bodenschätze nutzenvyužívat nerostné bohatství
  3. etw. Akk zu etw. využít co k čemu možnost ap.das herrliche Wetter zum Wandern nutzenvyužít nádherné počasí k cestování

Der, podstatné jméno~s

Vyskytuje se v

einbringen: přinášet komu užitekj-m Nutzen einbringen

dieser, diese, dieses: To(to) bylo velmi užitečné.Dies war von großem Nutzen.

Minute: využít na co, k čemu každé volné minutyjede freie Minute zu etw. nutzen

Nutzen: (ne)mít z čeho užitek(k)einen Nutzen von etw. haben

optimal: co optimálně využítetw. optimal nutzen

Schaden: nemít z čeho ani škodu, ani užitekweder Schaden noch Nutzen von etw. haben

prospěch: mít z čeho prospěchvon etw. einen Nutzen haben

být: Co je ti to platné?Was nutzt es dir?

užitečný: Může ti být užitečný.Der kann dir von Nutzen sein.

užitek: mít z čeho užitekvon etw. Nutzen haben

využít: využít každé volné minuty k čemujede freie Minute zu etw. nutzen

přinést: přinést komu víc škody než užitkuj-m mehr Schaden als Nutzen bringen

nutzen: být trochu užitečný komu/čemuj-m/etw. etwas nutzen