Hlavní obsah

warning [ˈwɔːnɪŋ]

Podstatné jméno

  1. against sth varování před čím, upozornění i nápis ap.
  2. výstrahagive sb a warningvarovat kohoa few days' warningupozornění několik dní dopředu

Odvozená slova

warn

Vyskytuje se v

warn away: warn sb awayfrom sth varovat koho před čím aby to nečinil, odrazovat, zrazovat koho od čeho

warn off: warn sb offsth odradit, odrazovat koho od čeho, varovat koho před čím

advance: advance warningvarování předem, předběžné varování

profit: profit warningoznámení snížení předpokládaného zisku firmou

warning: give sb a warningvarovat koho

sound: sound a warningvarovat

poplach: fire alarm/warningpožární poplach

včasný: early-warning systemsystém včasného varování

výstraha: give sb a warningdát komu výstrahu

výstražný: warning/danger signalvýstražný signál

znamení: warning signvýstražné znamení

varovat: He warned him not to do it.Varoval ho, aby to nedělal.

zahrozit: wag one's finger at sb, raise a warning finger to sbzahrozit prstem komu

early-warning: early-warning systemsystém včasného varování