Hlavní obsah

пе́ред

Vyskytuje se v

замо́лвить: замо́лвить сло́во у кого или пе́ред кем за кого́ (что)přimluvit se u koho za koho, ztratit slovo za koho

взболта́ть: Пе́ред употребле́нием взболта́ть.Před použitím protřepat.

встряхну́ть: Пе́ред употребле́нием встряхну́ть.Před upotřebením protřepat.

гроза́: зати́шье пе́ред грозо́йklid před bouří

диле́мма: стоя́ть пе́ред сло́жной диле́ммойmít velké dilema

закуси́ть: закуси́ть пе́ред доро́гойsníst něco před cestou

зати́шье: зати́шье пе́ред грозо́йklid před bouřkou

предста́ть: Он предста́л пе́ред судо́м.Stanul před soudem.

факт: Поста́вил нас пе́ред фа́ктом.Postavil nás před hotovou věc.

гнуть: гнуть спи́ну пе́ред кемohýbat záda před kým, plazit se před kým

надыша́ться: Пе́ред сме́ртью не нады́шишься.Na poslední chvíli to nedoženeš.

zatřepat: Пе́ред употребле́нием встряхну́ть.Před použitím zatřepat.

mžitka: мельтеше́ние пе́ред глаза́миmžitky před očima

náhled: предвари́тельный просмо́тр (пе́ред печа́тью)výp. náhled před tiskem

odolat: устоя́ть пе́ред искуше́ниемodolat pokušení

povalovat se: валя́ться пе́ред те́ликомpovalovat se před televizí

protahovat: растя́гивать мы́шцы пе́ред трениро́вкойprotahovat (si) svaly před tréninkem

předstoupit: предста́ть пе́ред судо́мpředstoupit před soud

stanout: предста́ть пе́ред судо́мstanout před soudem

stát: стоя́ть пе́ред пробле́мой/зада́ниемstát před problémem/úkolem

těsně: пе́ред са́мым концо́мtěsně před koncem

usnutí: пе́ред сномpřed usnutím

bouře: зати́шье пе́ред бу́рейklid před bouří

hotový: поста́вить кого пе́ред соверши́вшимся фа́ктомpostavit koho před hotovou věc

perla: мета́ть би́сер пе́ред свинья́миházet perly sviním

postavit: поста́вить кого пе́ред фа́ктомpostavit koho před hotovou věc

před, přede: поста́вить пе́ред соверши́вшимся фа́ктомpostavit před hotovou věc

smeknout: Снима́ю шля́пу пе́ред ва́ми.Hluboce před vámi smekám.

smířit se: смири́ться пе́ред Бо́гомsmířit se s Bohem

svině: мета́ть би́сер пе́ред свинья́миbibl. házet perly sviním

ticho: зати́шье пе́ред буре́йticho před bouří

zabouchnout: захло́пнуть дверь пе́ред са́мым но́сом когоzabouchnout komu (dveře) před nosem

би́сер: мета́ть би́сер пе́ред свинья́миházet perly sviním