Hlavní obsah

Betrug

Der, podstatné jméno~(e)s, Pl SwD -ü-e

  • podvodj-n wegen Betruges verklagenzažalovat koho pro podvod

Vyskytuje se v

Betrag: eine Rechnung im Betrag(e) von 100 Euroúčet ve výši 100 eur

Betrug: j-n wegen Betruges verklagenzažalovat koho pro podvod

Distanz: Die Distanz zwischen zwei Punkten beträgt 300 Meter.Vzdálenost mezi dvěma body je 300 metrů.

umschreiben: einen Betrag auf ein anderes Konto umschreibenpřevést částku na jiné konto

dlužný: fälliger Betragdlužná částka splatná

činit: Der Preis macht/beträgt 10 Euro.Cena činí 10 eur.

hraničit: Die Tat kam dem Betrug nahe.Ten čin hraničil s podvodem.

menší: einen kleineren Betrag mithabenmít s sebou menší částku

nepěkně: sich zu j-m unschön betragennepěkně se zachovat ke komu

nižší: für etw. einen niedrigeren Betrag bezahlenzaplatit za co nižší částku

obnášet: Wie viel beträgt das?Kolik to obnáší?

obnos: den ganzen Betrag bar auszahlenvyplatit celý obnos v hotovosti

podvod: einen Betrug begehendopustit se podvodu

šeredný: abscheulicher Betrugšeredný podvod

uspořený: ersparter Betraguspořená částka

vézt se: in einen Betrug verwickelt seinvézt se v podvodu

vrub: einen Betrag zu j-s Lasten schreibenpřipsat částku komu na vrub

zavánět: Das riecht nach Betrug.To zavání podvodem.

že: Könnte es ein Betrug sein?Že by to byl podvod?

betragen: sich betragenchovat se, počínat si