Hlavní obsah

Betrug

Der, podstatné jméno~(e)s, Pl SwD -ü-e

  • podvodj-n wegen Betruges verklagenzažalovat koho pro podvod

Vyskytuje se v

betragen: sich betragenchovat se, počínat si

Betrag: eine Rechnung im Betrag(e) von 100 Euroúčet ve výši 100 eur

betragen: Die Entfernung beträgt 20 Kilometer.Vzdálenost činí 20 kilometrů.

Distanz: Die Distanz zwischen zwei Punkten beträgt 300 Meter.Vzdálenost mezi dvěma body je 300 metrů.

umschreiben: einen Betrag auf ein anderes Konto umschreibenpřevést částku na jiné konto

dlužný: dlužná částka splatnáfälliger Betrag

činit: Cena činí 10 eur.Der Preis macht/beträgt 10 Euro.

hraničit: Ten čin hraničil s podvodem.Die Tat kam dem Betrug nahe.

menší: mít s sebou menší částkueinen kleineren Betrag mithaben

nepěkně: nepěkně se zachovat ke komusich zu j-m unschön betragen

nižší: zaplatit za co nižší částkufür etw. einen niedrigeren Betrag bezahlen

obnášet: Kolik to obnáší?Wie viel beträgt das?

obnos: vyplatit celý obnos v hotovostiden ganzen Betrag bar auszahlen

podvod: dopustit se podvodueinen Betrug begehen

podvod: prohlédnout čí podvodj-s Betrug durchschauen

šeredný: šeredný podvodabscheulicher Betrug

uspořený: uspořená částkaersparter Betrag

vézt se: vézt se v podvoduin einen Betrug verwickelt sein

vrub: připsat částku komu na vrubeinen Betrag zu j-s Lasten schreiben

zavánět: To zavání podvodem.Das riecht nach Betrug.

že: Že by to byl podvod?Könnte es ein Betrug sein?