Hlavní obsah

richiedere

Vyskytuje se v

asilo: richiedente asiloazylant, žadatel o azyl

più: Richiederà più tempo.Bude to vyžadovat více času.

časově: che richiede molto tempočasově náročný

grant: richiedere una sovvenzione, fare una domanda di sovvenzionepožádat o grant

občanství: richiedere la cittadinanza(za)žádat o státní občanství

požadovat: Si richiede: ...Požadujeme: ... v inzerátu ap.

uchazeč: candidato per lavoro, žadatel richiedente di lavorouchazeč o práci

vízum: richiedere il visto di ingresso/transito(za)žádat o vstupní/tranzitní vízum

žadatel: richiedente del vistožadatel o vízum

žádost: richiedere, fare/presentare domanda di qcpodat (si) žádost o co

praxe: Richiediamo almeno tre anni di esperienza.Požadujeme alespoň tříletou praxi.

vyžadovat: Ci vuole tempo., Richiede del tempo.Vyžaduje to čas.