Hlavní obsah

příklad

Vyskytuje se v

k, ke, ku: par exempleku příkladu

na: par exemplena příklad

následování: exemple à suivrepříklad hodný následování

řídit se: suivre l'exemple de qqnřídit se čím příkladem

zadání: énoncé d'un problèmezadání příkladu početního

prošlapat: tracer le chemin pour donner exempleprošlapat cestu a jít příkladem

école: cas d'écoleučebnicový příklad

exemplatif: à titre exemplatifjako příklad

exemple: exemple à fuirodstrašující příklad

citer: citer un exempleuvést příklad

suivre: On le verra dans l'exemple qui suit.Uvidíme to na příkladu, který bude následovat.

graine: en prendre de la grainevzít si z toho příklad