Hlavní obsah

vztah

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (přátelský, obchodní ap.) связь, отноше́ние(vzájemný) соотноше́ниеpráv. právní vztahправово́е отноше́ние, правоотноше́ниеpráv. pracovně-právní vztahтрудово́е правоотноше́ниеmezilidské vztahyчелове́ческие взаимоотноше́нияdiplomatické vztahyдипломати́ческие отноше́ния, дипотноше́ния
  2. (souvislost) (взаимо)свя́зь
  3. (větný ap.) отноше́ние, зави́симость
  4. (postoj) отноше́ние, пози́ция

Vyskytuje se v

právní: právní vztahyправовы́е отноше́ния, правоотноше́ния

homosexuální: homosexuální vztahгомосексуа́льная связь

mezilidský: mezilidské vztahyмежчелове́ческие отноше́ния

přerušení: přerušení diplomatických vztahůразры́в дипломати́ческих отноше́ний

vlastnický: práv. vlastnické vztahyиму́щественные отноше́ния

натя́нутый: napjaté vztahyнатя́нутые отноше́ния

бли́зкий: důvěrné vztahyбли́зкие отноше́ния

дру́жеский: mít přátelský vztah s kýmбыть в дру́жеских отноше́ниях с кем

отноше́ние: vztah k práciотноше́ние к рабо́те

равнопра́вный: rovnoprávné vztahyравнопра́вные отноше́ния

родство́: přímý/vzdálený příbuzenský vztahродство́ по прямо́й/боково́й ли́нии

vztah: práv. právní vztahправово́е отноше́ние, правоотноше́ние