Hlavní obsah

organizace, kniž. organisace

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (sdružení) организа́ция, (обще́ственное) объедине́ниеnezisková/dobročinná organizaceнекомме́рческая/благотвори́тельная организа́цияodborová organizaceпрофсою́зная организа́цияrozpočtová organizaceбюдже́тная организа́цияpříspěvková organizaceорганиза́ция осно́ванная на взно́сах
  2. (uspořádání) организа́ция, поря́док, строе́ние

Vyskytuje se v

identifikační: identifikační číslo organizace IČOидентификацио́нный но́мер организа́ции, ИНО

národ: Organizace spojených národů OSNОрганиза́ция Объединённых На́ций ООН

příspěvkový: příspěvková organizaceорганиза́ция осно́ванная на взно́сах

rozpočtový: ekon. rozpočtová organizaceбюдже́тная организа́ция

spojený: Organizace spojených národů OSNОрганиза́ция Объединённых На́ций ООН

společenský: společenská organizaceобще́ственная организа́ция

neziskový: nezisková organizaceнекомме́рческая организа́ция

odborový: odborová organizaceпрофсою́зная организа́ция

zaměstnavatelský: zaměstnavatelské organizaceорганиза́ции работода́телей

zřizovatel: zřizovatel organizaceучреди́тель организа́ции

но́мер: идентификацио́нный но́мер организа́цииidentifikační číslo organizace, IČO

организа́ция: профсою́зная организа́цияodborová organizace

организа́ция: некомме́рческая/благотвори́тельная организа́цияnezisková/dobročinná organizace