Hlavní obsah

metr

Vyskytuje se v

čtvereční: čtvereční metrквадра́тный метр

dvojí: dvojí metrдвойна́я ме́рка, двоя́кий подхо́д

krejčovský: krejčovský metrпортно́вский метр, сантиме́тр

krychlový: krychlový metrкуби́ческий метр

kubický: kubický metrкуби́ческий метр

délkový: délkový metrпого́нный метр

dlouhý: dva metry dlouhýдлино́й в два ме́тра

krát: pokoj dva krát dva metryко́мната два на два ме́тра

měřit: Postel měří dva metry.Длина́ крова́ти два ме́тра.

metro: jet metremе́хать на метро́

svinovací: svinovací metrме́рная ле́нта, руле́тка

široký: 2 metry širokýширино́й 2 ме́тра

štafeta: štafeta 4 krát 100 metrůэстафе́та четы́ре по сто ме́тров

velký: koberec velký dvacet metrůковёр длино́й в два́дцать ме́тров

metr: běžný metrпого́нный метр