Hlavní obsah

conflicting [kənˈflɪktɪŋ]

Vyskytuje se v

locked: i přen. be locked in battle/conflictbojovat, soupeřit, potýkat se

embroiled: become embroiled in a conflictzaplést se/být vtažen do konfliktu

whenever: He avoided conflict whenever possible.Vyhnul se konfliktu, kdykoli to bylo možné.

konflikt: come into conflict with sb/sthdostat se do konfliktu s kým/čím

národnostní: ethnic conflictnárodnostní konflikt

střet: conflict of interestsstřet zájmů u osob ve veřejné funkci

conflict: They are in conflict with ...Jsou ve sporu s ...