Hlavní obsah

nasazení

Vyskytuje se v

jednotka: отря́д осо́бого назначе́нияjednotka zvláštního nasazení

útvar: спецотря́д бы́строго реаги́рованияÚtvar rychlého nasazení

zvláštní: спецна́з, отря́д осо́бого назначе́нияjednotka zvláštního nasazení

klobouk: наде́ть шля́пуnasadit si klobouk

nasazení: рабо́тать/игра́ть с по́лной отда́чейpracovat/hrát s plným nasazením

paruka: наде́ть пари́кnasadit si paruku

brouk: всели́ть сомне́ние комуnasadit komu brouka do hlavy

paroh: наста́вить рога́ комуnasadit komu parohy

vysoko: поста́вить высо́кую пла́нкуnasadit laťku vysoko mít velké cíle, nároky ap.

život: рискова́ть жи́знью ради когоnasadit život pro koho

развёртывание: си́лы бы́строго развёртыванияsíly rychlého nasazení

нару́чники: наде́ть нару́чникиnasadit pouta

риск: с ри́ском для жи́зниs nasazením života

педа́ль: нажа́ть на все педа́лиnasadit všechny páky

nasadit: замаскирова́тьnasadit masku