Hlavní obsah

einreden

Sloveso

  1. j-m/sich etw. Akk namlouvat komu/si co nesmysly ap.
  2. auf j-n domlouvat komu, mluvit do koho

Vyskytuje se v

namluvit: Nesnaž se mi nic namluvit!Versuche nicht, mir etwas einzureden!