Hlavní obsah

Gesundheitszustand

Vyskytuje se v

stav: der Gesundheitszustandzdravotní stav

zdravotní: der Gesundheitszustandzdravotní stav