Hlavní obsah

oddělený

Vyskytuje se v

oddělení: lůžkové oddělení v nemocniciпала́тный ко́рпус больни́цы, стациона́рное отделе́ние

osobní: osobní odděleníотде́л ка́дров

studijní: studijní odděleníуче́бный отде́л, уче́бная часть

styk: oddělení pro styk s veřejnostíотде́л по свя́зям с обще́ственностью

infekční: infekční oddělení nemocniceинфекцио́нное отделе́ние больни́цы

konzulární: konzulární odděleníко́нсульский отде́л

kožní: kožní odděleníдерматологи́ческое отделе́ние

oddělení: oddělení pro kuřákyотделе́ние для куря́щих

oddělení: vedoucí odděleníзаве́дующий отде́лом

oddělení: obchodní odděleníкомме́рческий отде́л

oddělení: personální odděleníотде́л ка́дров

oddělit: oddělit čárkou coотдели́ть запято́й что

rehabilitace: oddělení rehabilitaceотделе́ние реабилита́ции

reklamační: reklamační odděleníотде́л реклама́ций/прете́нзий

resuscitační: resuscitační odděleníреанимацио́нное отделе́ние, реанима́ция

resuscitační: anesteziologicko-resuscitační odděleníотделе́ние реанима́ции и интенси́вной терапи́и

vývojový: vývojové odděleníо́пытно-констру́кторский отде́л, ОКО

zákazník: oddělení péče o zákazníkyклие́нтский центр

oddělit: oddělit zrno od plevотдели́ть зерно́ от пле́вел

pleva: oddělit zrno od plevотдели́ть зерно́ от плевёл

кадр: отде́л ка́дровpersonální oddělení

ка́дры: отде́л ка́дровpersonální oddělení

отде́л: отде́л ка́дровosobní/personální oddělení

осо́бый: осо́бая ко́мнатаoddělený pokoj

отдели́ть: отдели́ть запято́й чтоoddělit čárkou co

отдели́ть: отдели́ть зерно́ от плевoddělit zrno od plev