Hlavní obsah

vyhotovit

Vyskytuje se v

protokol: sepsat/vyhotovit protokoldas Protokoll aufnehmen/abfassen

stvrzenka: vyhotovit stvrzenkueine Quittung ausstellen

vyhotovit: vyhotovit smlouvueinen Vertrag ausfertigen