Hlavní obsah

ley

Vyskytuje se v

marcial: ley marcialstanné právo

agrario: ley agrariaagrární zákon

antitabaco: ley antitabacoprotikuřácký zákon

igualdad: igualdad ante la leyrovnost před zákonem

párrafo: párrafo de una leyodstavec zákona

según: según la leypodle zákona

boží: ley de DiosBoží zákon

branný: Ley de Defensabranný zákon

desatero: Los diez mandamientos de la Ley de Dios, Decálogo náb. Desatero Božích přikázání

distributivní: ley distributivamat. distributivní zákon

nabídka: ley de la oferta y de la demandazákon nabídky a poptávky

návrh: propuesta de modificación de la Ley, (propuesta de) enmienda práv. pozměňovací návrh zákona

osnova: esquema de la leyosnova zákona

paragraf: el artículo No. ... de la leyparagraf č. ... zákona

platný: ley vigentepráv. platné právo

poptávka: ley de la oferta y la demandazákon nabídky a poptávky

porušení: violación de la leyporušení zákona

pravidlo: ley de la mano derechafyz. pravidlo pravé ruky

přikázání: diez mandamientos de la ley de Diosnáb. desatero božích přikázání

reakce: ley /principio de acción y reacciónzákon akce a reakce

respektovat: respetar la leyrespektovat zákon

rovnost: igualdad ante la leyrovnost před zákonem

sbírka: cuerpo de leyes, código , ve Španělsku Boletín Oficial de Estadosbírka zákonů

ustanovení: decreto de leypráv. zákonné ustanovení

výkon: ejecución de la leypráv. výkon spravedlnosti

zákon: igualdad ante la leyrovnost před zákonem

živnostenský: ley profesionalživnostenský zákon

ctít: respetar las leyesctít zákony

novelizovat: reformar una leynovelizovat zákon

organický: ley orgánicapráv. organický zákon

porušit: Violó la ley.Porušil zákon.

připomínkový: proceso de consulta del proyecto de leypřipomínkové řízení k návrhu zákona

soulad: de acuerdo con la leyv souladu se zákonem

spotřebitel: ley de protección de consumidores y usuarioszákon na ochranu spotřebitele

stanný: ley marcialstanné právo

vyložit: interpretar la leyvyložit zákon

džungle: ley de la selvazákon džungle

košile: La costumbre hace ley.Zvyk je železná košile.

embudo: ley del embudodvojí metr, nerovný přístup, nespravedlivý zákon