Hlavní obsah

vybojovat

Vyskytuje se v

Freiheit: sich seine Freiheit erkämpfenvybojovat si svobodu