Hlavní obsah

erkämpfen

Vyskytuje se v

Freiheit: sich seine Freiheit erkämpfenvybojovat si svobodu