Hlavní obsah

berechtigt

Vyskytuje se v

Benutzer: anonyme/berechtigte Benutzeranonymní/oprávnění uživatelé

nárok: berechtigter Anspruchpráv. oprávněný nárok

oprávněný: zu etw. berechtigt seinbýt oprávněný k čemu

oprávnit: j-n zur Ausführung des letzten Willens berechtigenoprávnit koho k vykonání poslední vůle

opravňovat: Der Ausweis berechtigt den Inhaber zum Eintritt.Průkazka opravňuje držitele ke vstupu.

berechtigen: Der Ausweis berechtigt zum kostenlosen Eintritt.Průkaz opravňuje k bezplatnému vstupu.