Hlavní obsah

Einwohner

Der, podstatné jméno~s, ~

Vyskytuje se v

haben: Prag hat 1,2 Millionen Einwohner.Praha má 1,2 milionu obyvatel.