Hlavní obsah

rame [ʀam]

Podstatné jméno ženské

Podstatné jméno ženské

  1. tyčka k popínavým rostlinám
  2. zast., kniž.větev

Podstatné jméno ženské

  1. vlaková souprava nejčastěji metra
  2. rys stará míra papíru
  3. 20 rolí papírových tapet

Vyskytuje se v

bateau: bateau à ramesveslice

rame: ne pas en ficher une rameválet si šunky

opřít se: faire force de rames, souquer sur les avironsopřít se do vesel

záběr: palade , coup de ramezáběr vesly

tramvajový: station/arrêt/ligne/rame de tramtramvajová stanice/zastávka/linka/souprava

rozumět: Il s'y entend comme à ramer des choux.Rozumí tomu jako koza petrželi.

ramasse: à la ramassepozadu, na chvostu, před krachem

dvojice: fyz. dvojice silcouple de forces

jeden, jedna, jedno: pas un seulani jeden jediný

jediný: seul de son espècejediný svého druhu

jednou: pas une seule foisani jednou

kamenný: sel gemmekamenná sůl

kus: v celku, nepřetržitě d'un seul tenant, bez přestávky sans débriderv jednom kuse

mořský: sel marinmořská sůl

obilí: (za)sít obilísemer le grain

ráz: d'un (seul) coupjedním rázem, na jeden ráz

sedlo: selle d'amazonedámské sedlo

soda: bicarbonate de soude, bicarbonate de sodium, BeF sel de Vichy, CaF petite vachejedlá soda

sůl: sel de cuisinegastr. kuchyňská sůl

zátah: d'une seule traitena jeden zátah

sám, sama, samo, samý: Elle est partie toute seule en vacances.Jela na dovolenou sama.

zastávka: sans arrêt, jedním dechem d'une (seule) traitebez zastávky

bouře: Kdo seje vítr, sklízí bouři.Qui sème le vent récolte la tempête.

dech: d'une (seule) traitejedním dechem

nový: nabýt nových silreconstituer ses forces

pepř: cheveux poivre et selvlasy barvy pepř a sůl

přečíst (si): lire qqch d'un seul traitpřečíst co jedním dechem

sít: Kdo seje vítr, sklízí bouři.Qui sème le vent récolte la tempête.

sklenice: vider un verre d'un seul couppodívat se sklenici na dno

sklidit: Kdo seje vítr, sklidí bouři.Qui sème le vent récolte la tempête.

vynechat: ne pas manquer une seule occasion de faire qqchnevynechat jedinou příležitost k čemu

vyrazit: ne pas arracher un seul mot à qqnnevyrazit z koho ani slovo

couleur: d'une seule couleurjednobarevný

coup: d'un (seul) coupjedním rázem, na jeden ráz

épais: hustě sítsemer épais

fois: une (seule) foisjednou (jedinkrát)

force: být se silami u konce, být u konce svých silêtre à bout de forces

grenier: grenier à selsolný sklad, solnice

mieux: ze všech silde son mieux

savoir: Co mu síly stačí., Ze všech sil.Tout ce qu'il sait.

sel: sel de Vichyjedlá soda

selle: aller à la sellejít na stolici

seul: être seul avec qqnbýt sám/o samotě s kým

souffle: éteindre une bougie d'un seul soufflesfouknout svíčku

tour: vší silou, ze všech silà tour de bras

unique: seul et uniquejeden jediný

de: le seul de ses amisjediný z jeho přátel

cavalier: faire cavalier seuljednat na vlastní pěst

cœur: ze všech silde tout son cœur

désespoir: zoufalé vzepětí sil když je vše ztracenol'énergie du désespoir

élan: courir d'un seul élanběžet tryskem

fer: přetlačování rukou, páka, přen. měření silbras de fer

pièce: être fait d'une seule piècebýt z jednoho kusu, přen. být přímý, být těžkopádný

raccourcir: ze všech sil, vší silou, vší mocíà bras raccourcis

récolter: Kdo seje vítr, sklízí bouři.Qui sème le vent récolte la tempête.

reconstituer: nabý(va)t nových silreconstituer ses forces

réparer: načerpat nových sil, znovu nabrat sílyréparer ses forces

semer: Kdo seje vítr, sklízí bouři.Qui sème le vent récolte la tempête.

demi-sel: (fromage) demi-selpoloslaný měkký sýr druh žervé

homme: comme un seul hommejako jeden muž

jet: d'un (seul) jetnajednou, naráz

poivre: poivre et selpepř a sůl zbarvení, šedobílý, prošedivělý