Hlavní obsah

ušpiněný

Vyskytuje se v

ušpinit: Ušpinil jsem si ruce.Ich beschmutzte mir die Hände.

schmutzig: ušpinit sesich schmutzig machen

verschmieren: Ušpinil mi stůl.Er verschmierte mir den Tisch.