Hlavní obsah

p.

  • Fr. Frau, Hr. Herrp. doktorHr. Doktorp. učitelkaFr. Lehrerin

Vyskytuje se v

p.: p. doktorHr. Doktor