Hlavní obsah

obehnat

Dokonavé sloveso

  • umgeben etw. Akk mit etw.obehnat zahradu plotemden Garten mit einem Zaun umgeben

Vyskytuje se v

obehnat: obehnat zahradu plotemden Garten mit einem Zaun umgeben