Hlavní obsah

obehnat

Dokonavé sloveso

  • umgeben etw. Akk mit etw.obehnat zahradu plotemden Garten mit einem Zaun umgeben

Vyskytuje se v

umfassen: den Garten mit einer Hecke umfassenobehnat zahradu živým plotem

umgeben: einen Garten mit einer Hecke umgebenobehnat zahradu živým plotem