Hlavní obsah

obehnat

Dokonavé sloveso

  • umgeben etw. Akk mit etw.obehnat zahradu plotemden Garten mit einem Zaun umgeben

Vyskytuje se v

umfassen: obehnat zahradu živým plotemden Garten mit einer Hecke umfassen

umgeben: obehnat zahradu živým plotemeinen Garten mit einer Hecke umgeben

obehnat: obehnat zahradu plotemden Garten mit einem Zaun umgeben