Hlavní obsah

Absolution

Nechtěli jste hledat:

absintder Absinth

absolutismusder Absolutismus

absolutistader Absolutist, der Alleinherrscher, der Selbstherrscher

absolutistickýabsolutistisch

absolutizacedie Verabsolutierung

absolutněabsolut, glatterdings, völlig

absolutníabsolut

absolutnostdie Absolutheit

absolutoriumdas Abschlusszeugnis

absolventder Absolvent, der Schulabgänger