Hlavní obsah

sporný

Vyskytuje se v

řízení: soudní/sporné/smírčí řízeníprocédure judiciaire/contentieuse/de conciliation

záležitost: sporná záležitostaffaire contentieuse

contentieux: affaire contentieusesporná záležitost

contentieux: juridiction contentieusesporné soudnictví

incontestable: Il est incontestable que.Je nesporné, že.

litige: práv. parties en litigesporné strany