Hlavní obsah

tenhleten, tuhleten, tadyhleten

Zájmeno

  • this(samostatné) this one(tihleti) theseVezmu si tenhleten.I will take this one.